Дата:

ISO 9001:2015

Rate this article 0 Vote

Системата за управление на "НДТ Продукти и Системи" ООД с адрес: БЪЛГАРИЯ, ПК 1592 София, бул."Цветан Лазаров" №33, Бизнес център, ет.3, офис 7 е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 от AQ Cert със сертификат рег.№ 660-2506-К/19.03.2018 г.